Послуга соціальний супровід  сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування
Перелік категорій одержувачів послуг  прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають;
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги -копія рішення про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, договорів про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю, організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, копій рішення про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

– паперовий дублікат електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2015 року № 1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 380/28510;

-копію індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства України у справах сім’ї, молодi та спорту від 18 листопада 2008 року № 4591. Зазначені копії надсилаються суб’єкту, що надає соціальну послугу соціального супроводу, відповідною службою у справах дітей.

Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги оціальна послуга соціального супроводу надається: прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу – постійно; сім’ї опікуна, піклувальника – протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Після видання наказу про надання соціальної послуги соціального супроводу з кожним (у разі потреби) отримувачем соціальної послуги соціального супроводу та/або його законним представником протягом 7 робочих днів укладається договір про надання соціальної послуги соціального супроводу.

Перелік підстав для призначення послуги рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”, від 26 квітня 2002 року № 565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”;

досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.

Результат, який отримає одержувач отримає допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптацію дитини в нових умовах, створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні, захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння навчанню та розвитку дитини, допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги Основними діями та заходами, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (додаток 1), передбачено:

відвідування отримувача соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування), у тому числі без попередження заздалегідь;

збір додаткової інформації стосовно отримувача соціальної послуги соціального супроводу;

проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги соціального супроводу;

складання, коригування та внесення змін до плану соціального супроводу;

консультування прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників щодо їх ролі у подоланні дитиною відчуття втрати;

організацію та проведення індивідуальної, групової роботи з членами сім’ї та дитиною з метою адаптації дитини до умов проживання в сім’ї, а якщо дитині встановлено інвалідність – надання допомоги в отриманні та організації виконання індивідуальної програми реабілітації, виявленні потреб у розумних пристосуваннях та їх забезпеченні (засобах комунікації, додаткових фахових послугах, адаптації приміщення, виборі формату викладу інформації, визначенні та дотриманні індивідуального режиму тощо);

психологічну підтримку прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників щодо розвитку та виховання дітей шляхом залучення їх до участі у тренінгах, лекціях, групах підтримки, інших заходах;

надання допомоги з питань захисту майнових, житлових та інших прав дитини;

перенаправлення отримувачів соціальної послуги соціального супроводу до інших надавачів соціальних послуг, в тому числі для отримання спеціалізованих послуг з метою всебічного розвитку дитини;

консультування отримувачів соціальної послуги соціального супроводу з питань допомоги дитині в підтриманні неперервності родинних стосунків та суспільно корисних зв’язків;

психологічну підтримку отримувачів соціальної послуги соціального супроводу у створенні та забезпеченні права дитини на усиновлення;

розвиток вмінь та навичок щодо підготовки дитини до самостійного життя;

інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надати підтримку дитині після вибуття із сімейних форм виховання;

ведення документації.

2. Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу.

Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307 “Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування”
Послуга соціальний  супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах
Перелік категорій одержувачів послуг сім’я (особа до 35 років), яка перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин;
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги згода отримувача послуги або його законного представника;
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання з урахуванням індивідуального плану.

Тривалість надання соціальної послуги – не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

Строк здійснення оцінки потреб не повинен перевищувати 7 робочих днів з дати виявлення сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО.

Перелік підстав для призначення послуги рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім’єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини;

закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору;

зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування;

письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей;

систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.

Результат, який отримає одержувач оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги послуга надається  після комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги. Індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги соціального супроводу визначаються шляхом їх оцінки, якою передбачено: вивчення потреб отримувача соціальної послуги, визначення причин виникнення СЖО, ступеня їх впливу на стан і потреби отримувача послуг, наявності негативного впливу на рівень виконання батьківських обов’язків з виховання, догляду та утримання дітей, сильних сторін сім’ї (особи) та активізація (залучення) ресурсів самої сім’ї, найближчого її оточення та громади до розроблення та реалізації плану соціального супроводу.

Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, та орієнтовний час для їх виконання, що використовується при наданні соціальної послуги соціального супроводу, передбачають (додаток 1):

відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);

оцінку потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО;

складання індивідуального плану соціального супроводу;

аналіз коригування плану соціального супроводу;

інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок;

бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном);

психологічну підтримку згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);

організацію та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах;

допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів;

перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;

організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги;

ведення документації.

Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 31.03.2016  № 318 Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах