Послуга  соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
Перелік категорій одержувачів послуг діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 15 до 18 років з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги “-особисте звернення (заява) отримувача послуг до міського чи районного ЦСССДМ або направлення закладу, в якому перебував отримувач послуг;
-у разі надання послуг неповнолітнім – укладання договору про співпрацю з інтернатними закладами щодо здійснення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування з числа учнів старших та випускних класів.”
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги “Рекомендована норма надання послуг з соціальної адаптації надавачем послуг становить: для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років протягом першого року не менше 2-х годин на тиждень індивідуальної роботи, в подальшому – за потребою;
для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років кількість зустрічей залежить від їх потреб, однак не рідше одного разу на три тижні;
якщо отримувач послуг набув достатньо високий рівень навичок самостійного життя, і в його ситуації відсутні фактори ризику, кількість зустрічей може бути зменшено до однієї на місяць.
Для отримувачів послуг, які мають інтелектуальну недостатність, залежність від психоактивних речовин, схильність до девіантної поведінки, рекомендована кількість годин індивідуальної роботи соціального працівника з отримувачем послуг становить не менше 4-ох годин і не рідше двох разів на тиждень.
Термін надання послуг визначається відповідно до потреб отримувача послуг.
Перелік підстав для призначення послуги Послуги з соціальної адаптації учням та випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа надаються всім, хто виявив бажання отримувати такі послуг, за наявності документів перелічених у п.3.
Результат, який отримає одержувач набуття навичок самостійного життя у громаді, формування формування стереотипів позитивної поведінки отримувача послуг, розвиток комунікативних навичок та навичок висловлювання власної думки, розвиток вміння брати на себе відповідальність та усвідомлювати значення та наслідки своїх вчинків, стимулювання розвитку позитивних рис характеру, формування впевненості в собі та позитивної самооцінки, набуття навичок планування власного майбутнього, усвідомленого ставлення до власного майбутнього, навичкам уникнення та розв’язання конфліктів, планування сім’ї, психологічні аспекти подружнього життя тощо;
вирішення проблем зайнятості молоді, закріплення отримувача послуг на робочому місці, а також дії, спрямовані на досягнення змін (влаштування на нову роботу, перекваліфікації, продовженні навчання, постановці на облік в центр зайнятості тощо);
вирішення таких складних соціальних проблем, як реєстрація, поставлення на квартирний облік, поновлення права на житло, погашення заборгованості за комунальні послуги тощо;
формування соціально-побутових умінь та навичок у плануванні витрат сімейного бюджету отримувачів послуг, веденні домашнього господарства, придбанні продуктів харчування, догляді за тілом тощо;
Можливі механізми отримання послуги/допомоги соціально-психологічну підтримку
соціально-правову допомогу
допомога у працевлаштуванні або перекваліфікації, підвищенні кваліфікації, продовженні навчання
допомога у вирішенні житлових питань (індивідуальна робота)
допомога з розвитку навичок самообслуговування
робота з біологічною родиною (індивідуальна робота)
За наявності достатніх ресурсів перелік додаткових послуг може включати:
сімейне консультування;
організацію та підтримку діяльності групи взаємопідтримки;
навчання догляду за дітьми та їх вихованню тощо.
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства України у у справах сім’ї, молоді та спорту 21.12.2009 N 4389 Про затвердження та впровадження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг з соціальної адаптації учнів та випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
Послуга соціальної адаптації осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
Перелік категорій одержувачів послуг особам до 35 років, які перебувають у складних життєвих обставинах (в т.ч.  особам, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі: особам з інвалідністю; особам, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; особам, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк;
– учасники бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;- інваліди війни відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону;- учасники війни відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до ЦСССДМ;
“Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”, за формою затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (за наявності)
Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення;
Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.
Перелік підстав для призначення послуги послуга з соціальної адаптації надається особам якщо середньомісячний дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум;
Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги -відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги;
-зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;
-надана соціальна послуга досягла поставленої мети;
-закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги та/або порушення умов такого договору;
-грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача соціальної послуги або інших отримувачів послуги;
– порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
-наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
-смерть отримувача соціальної послуги;
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.
Результат, який отримає одержувач активне, гармонійне пристосування до до змінених умов соціального середовища,  усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження  соціальної активності,  покращення емоційного, психологічного, фізичного стану.
Можливі механізми отримання послуги/допомоги – Основнні заходи передбачають: допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;
залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації;
надання інформації з питань соціального захисту населення;
представництво інтересів;
надання психологічної допомоги;
корекцію психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
участь в організації та діяльності груп самодопомоги;
допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків;
участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля;
сприяння зайнятості;
сприяння ресоціалізації отримувача соціальної послуги, який звільнився з місця відбування покарання;
забезпечення транспортом;
сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб
Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги Наказ Міністерства соціальної політики України 18.05.2015  № 514 “Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації”
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Закон України “Про соціальні послуги”
ЗУ “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”