Послуга Підготовка наставників для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Перелік категорій одержувачів послуг Наставниками можуть бути:
1. Повнолітні, дієздатні громадянини України, (які за станом здоров’я не потребують постійного стороннього догляду).
4. Особа, раніше позбавлена батьківських прав, але ці права поновлені.
5. Усиновили або прийняли у свою сім’ю на тимчасове виховання дітей та мають бажання стати наставниками, розуміючи можливі ризики для себе та своєї сім’ї.
7. Мають достатньо компетенцій для здійснення наставницької діяльності.
8. Надали усі необхідні документи, відповідно до Положення про наставництво, у ЦСССДМ та пройшли курс підготовки наставників з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя. 9. Отримали висновок про можливість здійснювати діяльність з наставництва над дитиною.
10. Уклали договір про наставництво (за згодою дитини, якщо таку вона може висловити).
11. Орієнтовані здійснювати діяльність винятково в інтересах дитини та задоволення її потреб.Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги Подання служби у справах дітей або центру соціальних служб за місцем проживання отримувача, яке містить наступні документи:

– заява від кандидата на проходження навчання;

– копію паспорта кандидата;

– висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

– довідки про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги Послуга надається відповідно до плану та наявності сформованої групи.                                                  Тривалість навчання – 70 годин. Видається висновок про можливість провадження діяльності з організації наставництва над дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі органу, що направив кандидата на навчання протягом двох тижнів з моменту закінчення навчання.

Примітка. Особа, якій за результатами навчання відмовлено у здійсненні наставництва, має право повторно пройти курс підготовки, але не раніше ніж через шість місяців.

Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послуги Відмова у проходженні навчання:

Громадянин(ка) не може брати участь у навчанні, якщо він:

– визнаний(а) в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
– позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
– був/була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з його вини;
– за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
– перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
– зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
– страждає на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
– за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
– був/була засуджений за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
– не має постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу)
– є іноземцем, який не перебуває у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем;
– є особою без громадянства;
– немає повного пакету документів, необхідних для надання послуги;
– не можуть бути наставниками інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання  послуга надається безоплатно
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги 1. Закон України від 13 січня 2005 року N 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зміни, внесені згідно із Законом №1504-VIII від 8.09.2016). – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/1504-19

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. №465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною» – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/465-2017-%D0%BF